Pwy rydyn ni'n eu helpu?

Rydym yn helpu teuluoedd ar draws y DU sy'n magu plentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael 17 oed ac iau. Gallwch wneud cais i Gronfa'r Teulu os:

  • Ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban.
  • Rydych yn rhiant neu'n ofalydd i blentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael 17 oed ac iau.
  • Rydych yn byw'n barhaol yn y DU ac wedi byw yn y DU yn ystod y chwe mis diwethaf.
  • Mae gennych dystiolaeth o'ch hawl i un o'r canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Plant, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceiswyr Swydd Incwm-Seiliedig, Cymorth Incwm, Budd-dal Analluogrwydd*, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Budd-dal Tai a Chredyd Pensiwn.
  • Os nad ydych yn derbyn unrhyw un o'r uchod, gallwch wneud cais beth bynnag, ond bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnom ynglŷn ag incwm eich cartref. Yn dibynnu ar faint o arian sy'n dod i mewn i'ch cartref, efallai na fyddwn yn gallu helpu gan fod rhaid i ni flaenoriaethu'r rhai sydd ar yr incymau isaf. Os nad ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau uchod, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol a thystiolaeth o holl incwm eich cartref, a byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i chi wneud cais. Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau neu drafod y cais cyn i chi ei wneud, cysylltwch â ni.

*Noder: Efallai bydd angen i ni gysylltu â chi am ragor o wybodaeth ynghylch incwm eich cartref.

Pam mae terfyn incwm?

Rhoddir ein holl grantiau yn ôl disgresiwn ac maent yn amodol ar y cyllid sydd ar gael, felly efallai byddwn yn gwrthod cais ble mae gan deulu lefel sylweddol o gyfalaf neu incwm y cartref.

Ble nad ydym yn gallu helpu

Ni allwn helpu plant a phobl ifanc yng ngofal awdurdodau lleol, yn cynnwys y rhai hynny sy'n byw gyda gofalwyr maeth. Mae hyn oherwydd bod gan awdurdodau lleol ddyletswydd gyffredinol i ddiogelu a hybu lles unrhyw blentyn yn eu gofal, ac i ddiwallu anghenion y plentyn.

Ni allwn helpu ychwaith gyda cheisiadau ble mae gan asiantaeth statudol (fel awdurdodau lleol neu wasanaethau iechyd) gyfrifoldeb i ddarparu'r eitem sydd ei hangen.

Cwestiynau Cyffredin

“Nid oedd fy mhlentyn yn gymwys i dderbyn cymorth o'r blaen. A alla i wneud cais eto? “

Er bod plentyn efallai heb fodloni ein meini prawf cymhwyster i dderbyn cymorth i ddechrau, gall hyn newid gydag amser a gallent ddod o fewn ein meini prawf yn ddiweddarach. Neu efallai bydd cyflwr plentyn wedi gwaethygu ers y tro diwethaf a nawr rydych yn teimlo y bydden nhw'n bodloni'n meini prawf.

Cofiwch – Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch a fyddai eich plentyn neu berson ifanc yn bodloni meini prawf y Gronfa, gwnewch gais. Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn gwirio a ydyw'n bodloni ein holl feini prawf cymhwysedd.

Gwneud cais am grant.