Beth yw meini prawf anabledd Cronfa'r Teulu?

Mae cyllid Cronfa'r Teulu yn gyfyngedig, felly ni allwn helpu'r holl deuluoedd sy'n gofalu am blentyn neu berson ifanc anabl.

Rydym yn defnyddio ein meini prawf anabledd i benderfynu a ydyw plentyn yn gymwys neu beidio. Mae hyn yn golygu nad yw'r dyfarniadau Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn ddangosydd bod plentyn yn gymwys i dderbyn grant Cronfa'r Teulu.

Nid oes angen i chi aros am ddiagnosis i'ch plentyn cyn i chi wneud cais am grant os ydych yn credu bod eich plentyn yn bodloni'r meini prawf isod.

Meini prawf

Mae'n rhaid bod gan blant a phobl ifanc anghenion cymhleth ychwanegol, neu fod ag afiechyd difrifol neu sy'n bygwth bywyd.

Mae'n rhaid gweld tystiolaeth fod anghenion ychwanegol y plentyn yn effeithio ar ddewisiadau'r teulu a'u gallu i fwynhau bywyd normal. Mae'r radd o gynllunio a chymorth sydd eu hangen i ddiwallu eu hanghenion yn llawer uwch nag sydd eu hangen fel rheol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc.

Mae'n rhaid bod angen lefel uchel o gymorth arnynt mewn tri neu fwy o'r meysydd canlynol:

  • Yr amgylchedd corfforol
  • Addysg
  • Cyfathrebu
  • Mynediad i weithgareddau cymdeithasol
  • Gofal personol, goruchwyliaeth a gwyliadwriaeth
  • Mae angen adnoddau arbenigol, yn cynnwys technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
  • Triniaeth feddygol neu therapiwtig a rheoli cyflwr.

Mae'n rhaid bod cyflwr y plentyn neu berson ifanc yn un tymor hir neu sy'n cyfyngu ar ddisgwyliad oes. Mae tymor hir yn golygu ei fod yn para, neu'n debygol o bara 12 mis neu fwy.

Mae plant gyda diagnosis wedi ei gadarnhau am gyflyrau penodol a allai fod yn ddirywiol, yn cyfyngu ar ddisgwyliad oes neu yn bygwth bywyd yn debygol o fodloni meini prawf anabledd y Gronfa. Er enghraifft, plentyn gyda diagnosis wedi ei gadarnhau am syndrom dirywiol, neu blentyn gyda diagnosis cyfredol o ganser neu lewcemia.

Mae plant yn annhebygol o fodloni meini prawf y Gronfa os mai eu prif neu unig anhawster yw un o'r canlynol:

  • Mae ganddyn nhw ecsema, asthma neu alergeddau
  • Mae ganddyn nhw anawsterau addysgol penodol – fel dyslecsia, dyscalcwlia neu lythrennedd gwael
  • Mae eu cyflwr yn sefydlog ac yn cael ei reoli drwy feddyginiaeth, deiet, monitro, profion gwaed neu drallwysiadau ac nid oes unrhyw argyfyngau meddygol diweddar wedi digwydd o ganlyniad i'w cyflwr.