Yng Nghymru, mae ein cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi'i gynllunio i gefnogi grantiau sy'n:

  • Cefnogi teuluoedd i gymryd egwyl fel teulu
  • Cefnogi rhieni a gofalwyr i gymryd seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu
  • Cefnogi teuluoedd gydag eitemau sy'n helpu i hwyluso rhai o'r pwysau dyddiol y maent yn eu hwynebu.

Yn ychwanegol at egwyliau teulu a seibiannau byr, byddwn yn edrych ar unrhyw gais am grant sy'n ymwneud ag anghenion plentyn, person ifanc a'u teulu sy'n anabl neu'n ddifrifol wael. Gallai hyn fod yn dodrefn, dillad, dillad gwely, offer cegin, teganau synhwyraidd, cyfrifiaduron neu dabledi. Sylwer, fodd bynnag, fod ein harian ar gyfer y mathau hyn o eitemau grant yn llawer mwy cyfyngedig, ac efallai na fyddwn yn gallu helpu gyda phob cais.

Wrth wneud cais, meddyliwch am beth fyddai'n gwneud gwahaniaeth. Os hoffech ofyn am fwy nag un eitem, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru eich ceisiadau gyda'r eitemau pwysicaf yn gyntaf. Byddwn yn ystyried eich ceisiadau am grant yn nhrefn blaenoriaeth. Rydym yn ceisio helpu cymaint o deuluoedd â phosibl ond efallai na fyddwn bob amser yn gallu eu helpu gyda'r holl eitemau y gofynnwyd amdanynt.

Mae gennym gontractau gydag amrywiaeth o gyflenwyr i ddarparu'r rhan fwyaf o'n grantiau. Mae defnyddio contractau yn caniatáu i'r Gronfa drefnu disgowntiau gyda gwahanol gyflenwyr sy'n golygu bod ein cyllid yn mynd ymhellach. Mae'r disgowntiau a dderbyniwn gan ein partneriaid yn sicrhau bod miloedd o deuluoedd ychwanegol yn cael cymorth bob blwyddyn ac mae'n ffrwd bwysig o refeniw i Gronfa'r Teulu.

Cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â'r prif gyflenwyr y gweithiwn gyda nhw yma.

Oherwydd bod ein cyllid yn gyfyngedig, ni allwn helpu gyda phob cais yn enwedig ar gyfer eitemau sy'n uchel iawn eu gwerth. Er enghraifft, ceir neu wersi gyrru. Ni allwn helpu ychwaith gyda cheisiadau ble mae gan asiantaeth statudol (fel awdurdodau lleol neu wasanaethau iechyd) gyfrifoldeb i ddarparu'r eitem sydd ei hangen.