Pwy rydyn ni'n eu helpu?

Rydyn ni’n helpu teuluoedd ar draws Cymru sy'n magu plentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael 17 oed ac iau. Gallwch wneud cais i Gronfa'r Teulu os:

 • Rydych wedi byw yn y DU am chwe mis o leiaf, neu dri mis os yw eich plentyn yn llai na chwe mis oed. Rydych yn gymwys i weithio a gwneud cais am arian cyhoeddus
 • Rydych yn rhiant neu ofalwr plentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael 0-17 oed sy'n byw gyda chi.
 • Nid yw eich plentyn yng ngofal Awdurdod Lleol.
 • Mae gennych dystiolaeth o’ch hawl i unrhyw un o'r canlynol:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymorth Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Pensiwn.
 • Mae gan eich plentyn neu berson ifanc anghenion cymorth ychwanegol sy’n ymgodi o anabledd tymor hir neu gyflwr sy'n anablu, neu salwch difrifol neu sy'n byrhau bywyd. Wrth tymor hir, golygwn ei fod yn para neu'n debygol o bara 12 mis neu fwy.

Dydw i ddim yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau a restrir uchod

Gallwch ymgeisio beth bynnag, ond bydd angen i chi roi gwybodaeth ychwanegol am incwm eich aelwyd. Mae ein grantiau yn ôl disgresiwn ac yn amodol ar y cyllid sydd ar gael: efallai byddwn yn gwrthod cais pan fod gan deulu lefel sylweddol o gynilion, cyfalaf neu incwm aelwyd.

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau neu drafod hyn cyn gwneud cais, cysylltwch â ni.

Mae'n rhaid i chi fodloni holl feini prawf cymhwysedd Cronfa'r Teulu er mwyn cael eich ystyried am grant.

Gwneud cais am grant.

Darllenwch am y cymorth arall i deuluoedd yng Nghymru.

Cwestiynau Cyffredin

“Pam mae yna derfyn incwm?”

Mae ein holl grantiau yn ôl disgresiwn ac yn amodol ar y cyllid sydd ar gael, felly efallai byddwn yn gwrthod cais pan fod gan deulu lefel sylweddol o gynilion, cyfalaf neu incwm aelwyd.

“Pryd ydych chi'n methu â helpu?”

Nid yw teuluoedd a dderbyniodd grant Cronfa'r Teulu ar gyfer gwyliau teulu (yn cynnwys tripiau diwrnod, neu ddiwrnodau allan) yn eu cais diwethaf yn gallu gwneud cais am grant am wyliau teulu (ond, yn ystod y cyfnod Coronafeirws, efallai byddwn yn gallu ystyried cais am eitemau eraill). Mae hyn oherwydd, dan amodau ein cyllid, mae'n rhaid i ni flaenoriaethu'r teuluoedd hynny nad ydynt wedi derbyn unrhyw gymorth gennym o'r blaen.

Ni allwn helpu plant a phobl ifanc yng ngofal awdurdodau lleol, yn cynnwys y rhai sy'n byw gyda gofalwyr maeth. Mae hyn oherwydd bod gan awdurdodau lleol ddyletswydd gyffredinol i ddiogelu a hybu lles unrhyw blentyn yn eu gofal, ac i fodloni anghenion y plentyn.

Mae gan awdurdodau lleol / gwasanaethau cyhoeddus gyfrifoldeb statudol i ddarparu rhai eitemau penodol, ac ni fydd Cronfa'r Teulu yn gallu helpu gyda grantiau ar gyfer y rhain.

“Pam na allwch chi roi grantiau ar gyfer gwyliau i deuluoedd sydd wedi derbyn grant ar ôl mis Ebrill 2020?”

Dan amodau ein cytundeb cyllid newydd, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni flaenoriaethu teuluoedd nad ydynt wedi derbyn cymorth gan Gronfa'r Teulu o'r blaen.

Fodd bynnag, o ystyried amgylchiadau'r cyfnod Coronafeirws, gallwn barhau i ddarparu eitemau grant sy'n helpu teuluoedd i gefnogi eu plant yn y cartref tra bod y cyfyngiadau symud yn eu lle. Cliciwch yma i weld rhestr o'r eitemau y gallwn helpu gyda nhw. Gallwn hefyd barhau i ddarparu grantiau brys i deuluoedd sydd angen cymorth gyda chostau ymweld mewn ysbyty ac anghenion tebyg, neu pan fod teulu mewn argyfwng.

Rydym yn deall y gall argyfwng ddigwydd yn annisgwyl i rai teuluoedd, ar unrhyw adeg ac am lawer o wahanol resymau. Gall rhai o'r rhesymau hyn gynnwys plentyn anabl ychwanegol yn y teulu, aelod o'r teulu'n marw, neu newid sylweddol mewn amgylchiadau ariannol. Er mwyn edrych ar bob cais yn ôl ei deilyngdod, byddwn yn asesu pob cais am grant argyfwng yn unigol.

“Nid oedd fy mhlentyn yn gymwys i dderbyn cymorth o'r blaen. Alla i wneud cais eto?”

Er bod plentyn heb fodloni ein meini prawf a heb fod yn gymwys i dderbyn cymorth y tro cyntaf efallai, gall hyn newid gydag amser ac efallai byddan nhw'n dod o fewn ein meini prawf yn ddiweddarach. Neu efallai bydd cyflwr plentyn wedi gwaethygu ers y tro diwethaf a nawr, rydych yn teimlo y bydden nhw'n bodloni ein meini prawf.

Cofiwch – Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch a fyddai eich plentyn neu berson ifanc yn bodloni meini prawf Cronfa'r Teulu, gwnewch gais. Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn gwirio a yw'n bodloni ein holl feini prawf cymhwysedd.