Byddwch yn clywed gennym o fewn 10 wythnos o dderbyn eich cais. Er mwyn trin pob teulu'n deg, rydym yn ystyried yr holl geisiadau yn nhrefn y dyddiad derbyn.

Os yw eich cais yn cymryd yn hirach na'r disgwyl, cysylltwch â ni.

Ar ôl i ni dderbyn eich cais a'i gofrestru ar ein system, bydd ein tîm ceisiadau yn ei ystyried. Efallai byddwn yn cysylltu â chi i drefnu galwad gydag un o'n haseswyr fel y gallant siarad â chi a chael mwy o wybodaeth am eich anghenion penodol, ac awgrymu cyngor, cymorth neu wybodaeth ychwanegol a allai fod ar gael i chi.

Beth allai arafu cais?

Os yw eich ffurflen gais yn anghyflawn neu mae copïau o'r dogfennau angenrheidiol yn eisiau, yna bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd atoch i’w gwblhau. Ni allwn ystyried cais nes bydd yn gyflawn.

Wrth edrych ar eich cais, efallai bydd angen i ni ofyn am wybodaeth ychwanegol.  Os oes angen gwybodaeth ychwanegol arnom, byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu mewn ysgrifen.  Bydd angen y wybodaeth hon arnom fel y gallwn barhau i ystyried eich cais.

Os yw eich cais yn aflwyddiannus

Gall teulu ofyn am i unrhyw benderfyniad ynglŷn â chais gael ei ailystyried. Gelwir hyn yn apêl. Os nad ydych yn fodlon ar y penderfyniad ynglŷn â’ch cais, cysylltwch â'r Rheolwr Gwasanaethau Grantiau a gofyn am i'r penderfyniad gael ei ailystyried, gan roi eich rhesymau ac unrhyw wybodaeth arall.

Mae'n rhaid cyflwyno apeliadau a chwynion o fewn dau fis o ddyddiad y penderfyniad neu fater.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod yr holl apeliadau a chwynion:

  • Yn cael eu hystyried yn drwyadl
  • Yn cael eu hateb yn gyflym
  • Yn cael eu trin yn deg
  • Yn cael eu datrys yn foddhaol

I wneud apêl neu gŵyn, cysylltwch â ni.