Fel rhiant neu ofalwr, rydych yn gwybod beth sydd ei angen ar eich plentyn neu eich teulu i'w helpu. Byddwn yn edrych ar unrhyw gais am grant sy'n ymwneud ag anghenion plentyn neu berson ifanc anabl neu ddifrifol wael a'u teulu. Gallai hyn fod yn ddodrefn, dillad, dillad gwely, offer cegin, teganau synhwyraidd, cyfrifiaduron neu dabledi, gwyliau teulu, neu efallai rhywbeth i helpu gyda choleg i bobl ifanc 16 a 17 oed. Darllenwch rai o storïau ein teuluoedd i weld pa fath o bethau mae pobl eraill wedi cael cymorth gyda nhw.

Wrth wneud cais, meddyliwch am beth fyddai'n gwneud gwahaniaeth. Os hoffech ofyn am fwy nag un eitem, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru eich ceisiadau gyda'r eitemau pwysicaf yn gyntaf. Byddwn yn ystyried eich ceisiadau am grant yn nhrefn blaenoriaeth. Rydym yn ceisio helpu cymaint o deuluoedd â phosibl ond efallai na fyddwn bob amser yn gallu eu helpu gyda'r holl eitemau y gofynnwyd amdanynt.

Mae gennym gontractau gydag amrywiaeth o gyflenwyr i ddarparu'r rhan fwyaf o'n grantiau. Mae defnyddio contractau yn caniatáu i'r Gronfa drefnu disgowntiau gyda gwahanol gyflenwyr sy'n golygu bod ein cyllid yn mynd ymhellach. Mae'r disgowntiau a dderbyniwn gan ein partneriaid yn sicrhau bod miloedd o deuluoedd ychwanegol yn cael cymorth bob blwyddyn ac mae'n ffrwd bwysig o refeniw i Gronfa'r Teulu.

Cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â'r prif gyflenwyr y gweithiwn gyda nhw yma.

Oherwydd bod ein cyllid yn gyfyngedig, ni allwn helpu gyda phob cais yn enwedig ar gyfer eitemau sy'n uchel iawn eu gwerth. Er enghraifft, ceir neu wersi gyrru. Ni allwn helpu ychwaith gyda cheisiadau ble mae gan asiantaeth statudol (fel awdurdodau lleol neu wasanaethau iechyd) gyfrifoldeb i ddarparu'r eitem sydd ei hangen.