Pwrpas ein cyllid gan Lywodraeth Cymru yw cefnogi grantiau sy'n:

 • Helpu teuluoedd i gael gwyliau fel teulu
 • Helpu rhieni a gofalwyr i gael seibiant rhag eu cyfrifoldebau gofalu
 • Helpu teuluoedd gydag eitemau sy'n helpu i leddfu rhai o'r pwysau bob dydd maen nhw'n eu hwynebu.

Gallwn ystyried ceisiadau am:

 • wyliau teulu, naill ai yn y DU neu dramor
 • tripiau diwrnod a gweithgareddau hamdden eraill
 • grantiau sy'n galluogi rhieni a gofalwyr i gael seibiant rhag eu gofalu trwy dalu am glybiau gweithgareddau, gofal plant a chymorth yn y cartref.

Yn ystod y cyfnod Coronafeirws presennol, gallwn hefyd ddarparu eitemau sy'n rhoi seibiant rhag y pwysau o ddydd i ddydd yn ystod y cyfyngiadau symud, fel teganau synhwyraidd, cyfrifiaduron neu dabledi, gemau, llyfrau a cherddoriaeth

Wrth ymgeisio am grantiau sy'n cefnogi naill ai seibiant rhag gofalu neu wyliau i'ch teulu cyfan, meddyliwch am beth fyddai'n fwyaf tebygol o wneud gwahaniaeth.  

Noder: mae'n rhaid i ni flaenoriaethu helpu teuluoedd nad ydynt wedi derbyn cymorth gan Gronfa'r Teulu yn ddiweddar, felly os ydych wedi derbyn grant am unrhyw rai o'r eitemau canlynol ar ôl Ebrill 2019, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am unrhyw rai o'r eitemau hyn ar hyn o bryd:

 • Gwyliau teulu
 • Tripiau diwrnod
 • Tanysgrifiadau ar gyfer dosbarthiadau
 • Costau diwrnodau allan, clybiau gweithgareddau, offer hobïau/chwaraeon
 • Cefnogi cost gofalwr ychwanegol wrth fynd ar wyliau neu ddiwrnod allan

Mae gennym gontractau gydag amrywiaeth o gyflenwyr i ddarparu'r rhan fwyaf o'n grantiau. Mae defnyddio contractau yn ein galluogi i drefnu disgowntiau gyda gwahanol gyflenwyr, sy'n golygu bod ein cyllid yn mynd ymhellach. Mae'r disgowntiau a dderbyniwn gan ein partneriaid yn sicrhau bod miloedd o deuluoedd ychwanegol yn cael eu helpu bob blwyddyn ac maen nhw’n ffrwd bwysig o refeniw i Gronfa'r Teulu.

Pan na fyddwn yn gallu rhoi grant yn defnyddio un o'r cyflenwyr hyn, bydd un o gynrychiolwyr Cronfa'r Teulu yn siarad â chi ynglŷn â'r ffordd orau o roi eich grant.

Mwy o wybodaeth am y prif gyflenwyr rydym yn gweithio gyda nhw.

Dydyn ni ddim yn gallu ystyried ceisiadau ar gyfer:

 • Car, cerbyd arall neu wersi gyrru
 • Eitemau sydd wedi'u prynu'n barod

Ceisiadau lle mae asiantaeth statudol (fel awdurdodau lleol neu wasanaethau iechyd) wedi asesu angen ac sydd â chyfrifoldeb i ddarparu'r eitem.

Gwneud cais am grant.

Darllenwch am y cymorth arall i deuluoedd yng Nghymru.